Συγγραφέας: Κατσιμπέρης Βαλεντίνος
Λέξεις Κλειδιά: Βέλτιστη τοπoθεσία, Χωροθέτηση τραπεζικών καταστημάτων, Τεχνικές εύρεσης βέλτιστης τοποθεσίας

Σύνοψη: Η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων μιας εμπορικής επιχείρησης είναι πολύ κρίσιμη για την κερδοφορία της επιχείρησης. Η γεωγραφική θέση του καταστήματος και η σημαντικότητα αυτής μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις μεγάλες διαφορές στον κύκλο εργασιών των καταστημάτων της ίδιας εμπορικής αλυσίδας. Η μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί παρακάτω είναι από τις πιο διαδεδομένες στις διεθνείς αγορές , η οποία και έχει εφαρμοστεί σε τομείς όπως: τράπεζες στο χώρο του corporate και private banking, εμπορικές επιχειρήσεις στο χώρο των super markets, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, στο χώρο της εστίασης και της ένδυσης καθώς και στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Μέχρι τώρα, η επίλυση του προβλήματος βέλτιστης τοποθεσίας για την εγκατάσταση τραπεζικών καταστημάτων βασιζόταν σε εμπειρικές κυρίως μελέτες. Οι μελέτες αυτές δεν χρησιμοποιούσαν όμως ποσοτικοποιημένες μεθόδους και δεν υπήρχε ακρίβεια στα αποτελέσματα. Στην παρακάτω μελέτη, γίνεται διαχωρισμός του κύριου προβλήματος σε μικρότερα προβλήματα έτσι ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να είναι ακριβέστερα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να μελετηθούν και να αναλυθούν όλες οι επί μέρους παράμετροι και τα δεδομένα κάθε μικρότερου υποπροβλήματος. Έτσι, ορθολογικοποιείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, δίνοντας ακριβή αποτελέσματα τα οποία δεν είναι μόνο χρήσιμα για τη λήψης μιας απόφασης του παρόντος αλλά και για μελλοντικές αποφάσεις. Ένα ακόμα νέο δεδομένο που εισάγει η παρακάτω μελέτη στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων είναι η αιτιολόγηση των βαθμολογιών που δίνονται από τον ερευνητή στα κριτήρια και στις εναλλακτικές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύγκριση μεταξύ των τιμών των μετρήσιμων μεγεθών των εναλλακτικών. Για τα μη μετρήσιμα μεγέθη, γίνεται αιτιολόγηση της βαθμολόγησης με βάση ποιοτικά δεδομένα. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι πλήρως εμπεριστατωμένη και ποσοτικοποιημένη κάνοντας χρήση ενδεδειγμένων τεχνικών ανάλυσης. Ακόμα, προσφέρει καλύτερη γνώση στους επιχειρηματίες για την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Αναφέρεται στην απεικόνιση, ανάλυση και αναγνώριση τοποθεσιών-αγορών βάσει γεωγραφικών, οικονομικών και δημογραφικών κριτηρίων με απώτερο στόχο την βέλτιστη χωροθέτηση καταστημάτων μιας επιχείρησης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας