Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Ιωάννης
Λέξεις Κλειδιά: Οντολογίες, Ιδιωτικότητα, Διάχυτος υπολογισμός, Περιρρέουσα νοημοσύνη, Σφαίρες δραστηριοτήτων

Σύνοψη: Τα μελλοντικά περιβάλλοντα υπολογισμού περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση καθημερινών αντικειμένων, εφοδιασμένα με μικροσκοπικούς επεξεργαστές, αισθητήρες και κάρτες ασύρματων δικτύων. Τα έξυπνα αυτά αντικείμενα (τεχνουργήματα) μπορούν να εξερευνούν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η διαδραστικότητα με τον άνθρωπο μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης διαφόρων εργασιών με διαισθητικό τρόπο. Γίνεται αντιληπτό ότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα των χρηστών. Αρχικά, εξαιτίας της αορατότητας των υπολογισμών που έχει σαν αποτέλεσμα οι χρήστες να μην τους αντιλαμβάνονται και έτσι να μην αισθάνονται ασφαλείς στο περιβάλλον αυτό. Επιπλέον, η παροχή ορισμένων υπηρεσιών απαιτεί τη μετάδοση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, ως εκ τούτου, εγκυμονεί κινδύνους για την προσωπική ζωή. Στην παρούσα εργασία ένα τέτοιο περιβάλλον (περιβάλλον περιρρέουσας νοημοσύνης) με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μοντελοποιείται μέσω των σφαιρών δραστηριοτήτων. Μια σφαίρα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει όλη εκείνη την πληροφορία που απαιτείται για να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη εργασία μέσα στο περιβάλλον. Στόχος της εργασίας είναι η μοντελοποίηση πολιτικών ιδιωτικότητας με κέντρο το χρήστη, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια σφαίρα σε οποιοδήποτε περιβάλλον περιρρέουσας νοημοσύνης. Για να επιτευχθεί σημασιολογική ομοιογένεια, παρά την πιθανή ετερογένεια των πόρων ενός τέτοιου συστήματος, έχει σχεδιαστεί μια οντολογία για την αναπαράσταση αυτών των πολιτικών. Επιπλέον το σημασιολογικό αυτό πλαίσιο μοντελοποιεί τις βασικές αρχές και τους κανόνες αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Η προτεινόμενη οντολογία αξιολογείται βάσει αναγνωρισμένων κριτηρίων όπως είναι οι ερωτήσεις επάρκειας

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας