Συγγραφέας: Φωτεινός Γεώργιος
Λέξεις Κλειδιά: Σημασιολογικός ιστός, Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, Διασυνδεδεμένα δεδομένα, Οντολογία (OWL), Πλαίσιο περιγραφής πόρων (RDF), Γλώσσα ερωτήσεων περιγραφής πόρων (SPARQL)

Σύνοψη: Ένα υποσύνολο του τεράστιου όγκου πληροφοριών του Ιστού αφορά τα Ανοικτά Δεδομένα (Open Data), τα οποία αποτελούν πληροφορίες, δημόσιες ή άλλες, στις οποίες ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση και να τις χρησιμοποιεί περαιτέρω για οποιονδήποτε σκοπό με στόχο να προσθέσει αξία σε αυτές. Η δυναμική των ανοιχτών δεδομένων γίνεται αντιληπτή όταν σύνολα δεδομένων των δημόσιων οργανισμών μετατρέπονται σε πραγματικά ανοιχτά δεδομένα, δηλαδή χωρίς νομικούς, οικονομικούς ή τεχνολογικούς περιορισμούς για την περαιτέρω χρήση τους από τρίτους. Τα ανοικτά δεδομένα ενός Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημίου μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και να έχουν θετικό αντίκτυπο σε πολλές διαφορετικές περιοχές, στη συμμετοχή, την καινοτομία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Πανεπιστημιακών υπηρεσιών, την παραγωγή νέων γνώσεων από συνδυασμό στοιχείων κ.α. Ο τελικός στόχος είναι τα ανοικτά δεδομένα να καταστούν Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, αποκτούν νόημα αντιληπτό και επεξεργάσιμο από μηχανές, επειδή περιγράφονται σημασιολογικά με την χρήση οντολογιών. Έτσι τα δεδομένα γίνονται πιο «έξυπνα» και πιο χρήσιμα μέσα από την διάρθρωση που αποκτούν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, υλοποιείται μια πρότυπη δικτυακή πύλη με την χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου CMS Drupal, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού στον πυρήνα του, με σκοπό την μετατροπή των δεδομένων ενός Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημίου σε Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα διαθέσιμα στην τρίτη γενιά του Ιστού τον Σημασιολογικό Ιστό.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας