Συγγραφέας: Μαστέλλος Ιωάννης
Λέξεις Κλειδιά: Ημι-ομοιομορφία, Τοπολογική ημιομάδα

Σύνοψη: Για ένα, μάλλον, μακρύ διάστημα, (1950-1975) οι Μαθηματικοί ασχολήθηκαν με την εμφύτευση μιας αντιμεταθετικής τοπολογικής ημιομάδας σε ομάδα. Είναι γνωστό ότι για ημιομάδα S έχουμε αλγεβρική εμφύτευση στο σχέση ισοδυναμίας = , όπου στοιχεία της καινούργιας ομάδας). Το νέο στοιχείο είναι ότι ενώ η συνθήκη εμφύτευσης αναφέρεται σε Ομοιόμορφο χώρο, έχει εισαχθεί ο Η- μι-Ομοιόμορφος χώρος. Οι διαφορές μεταξύ των δύο χώρων είναι τεράστιες και ακριβώς, εκεί έγκειται η δημιουργικότητα της νέας δομής. Έτσι, η πρώτη θεώρηση για τη διατριβή είναι η προσπάθεια επιστημόνων να βρούνε συνθήκες, ώστε να μπορεί μια τοπολογική αντιμεταθετική ημιομάδα ( S,.,τ) (με τη συνήθη έννοια των . και τ ) να εμφυτεύεται στη δομή η γνωστή ισοδυ- ναμία ad=bc αν ). Τα έξη πρώτα εδάφια είναι εισαγωγικά. Στη συνέχεια εκθέτουμε όλη τη μεθοδο- λογία του θέματος

Αρχείο Διδακτορικής Διατριβής