Συγγραφέας: Κρίθης Βασίλειος
Λέξεις Κλειδιά: Βελτιστοποίηση, Λογισμικό, Χωρίς περιορισμούς

Σύνοψη: Υλοποίηση ενός υπολογιστικού πακέτου στο Matlab, υλοποιώντας αλγορίθμους για βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς με δυνατότητες επέκτασης.Επιπλέον παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και γίνεται αξιολόγηση του πακέτου μέσω περίπου 30 συναρτήσεων δοκιμών και δίνονται τα αποτελέσματα.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας