Συγγραφέας: Σαρρής Γιώργος
Λέξεις Κλειδιά: Ομαδοποίηση, Αναγνώριση προτύπων, Ανάλυση κύριων συνιστωσών

Σύνοψη: Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων ομαδοποίησης, καθώς και της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (ΑΚΣ). Σκοπός είναι να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης, της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών σε σύνολα δεδομένων προς ομαδοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνονται εμπειρικά τα πειραματικά αποτελέσματα που παράχθηκαν από την ομαδοποίηση συνόλων δεδομένων πριν και μετά τη χρήση της ΑΚΣ σε τεχνητά και πραγματικά σύνολα δεδομένων. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία παρουσίαση των κύριων εννοιών που άπτονται της ομαδοποίησης δεδομένων, καθώς και παρουσιάζονται οι πιο γνωστές τεχνικές ομαδοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, καθώς και παραθέτονται διάφορα κριτήρια επιλογής του πλήθους των κύριων συνιστωσών. Η εργασία τελειώνει με την παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων ομαδοποίησης σε τεχνητά και πραγματικά σύνολα δεδομένων, πριν και μετά τη χρήση της ΑΚΣ με διαφορετικές τεχνικές ομαδοποίησης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας