Συγγραφέας: Πύρρης Βασίλειος
Λέξεις Κλειδιά: Συναρτήσεις, Διδασκαλία μαθηματικών, Μαθητές

Σύνοψη: Η εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και ιδιαίτερα στη διδασκαλία της μοντελοποίησης καθώς και στις σχέσεις και συναρτήσεις στο επίπεδο R2. Για τη συγγραφή της πραγματοποιήθηκε διδακτικό πείραμα σε ένα τμήμα της Γ΄ τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διεξαγωγή του πειράματος δόθηκε στους μαθητές ένα πραγματικό πρόβλημα με δικές μας επιμέρους διδακτικές επιλογές και διαχείριση της τάξης. Μέσω των απαντήσεων που μας έδωσαν οι μαθητές, επιχειρούμε να κάνουμε γενικές παρατηρήσεις και να εξαγάγουμε συμπεράσματα για περαιτέρω διδακτική αξιοποίηση.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας