Συγγραφέας: Δρούζας Παναγιώτης
Λέξεις Κλειδιά: Διδακτικά σενάρια, Διδακτικά αντικείμενα

Σύνοψη: Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει η τάση αποθήκευσης διδακτικών αντικειμένων σε αποθήκες περιεχομένου και η χρήση τους για την δημιουργία διαδικτυακών διδακτικών σεναρίων. Αυτή την στιγμή στην κοινότητα υπάρχει η τάση δημιουργίας αυτόνομων (modular) διαδικτυακών (web-based) εφαρμογών που να ερευνούν και να συλλέγουν διδακτικά αντικείμενα, καθώς επίσης και εφαρμογών που να δίνουν την δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων αντικειμένων για την δημιουργία διδακτικών δραστηριοτήτων. Ένα πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ο συνδυασμός της δυναμικής συλλογής διδακτικών αντικειμένων και της δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων. Η δημιουργία, αλλά και η αποθήκευση των διδακτικών αντικειμένων στις περισσότερες βάσεις, γίνεται ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να υπάρχει πολυχρηστικότητα και επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων από τον ίδιο τον δημιουργό ή άλλους χρήστες, στο ίδιο ή σε διαφορετικά διδακτικά σενάρια. Στην διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε καταρχήν τη δυνατότητα δυναμικής και αυτοματοποιημένης εξεύρεσης και συλλογής διδακτικών αντικειμένων (Learning Objects), βάσει δεδομένων κριτηρίων αναζήτησης, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικές βάσεις αποθήκευσης διδακτικού περιεχομένου (Learning Objects Repositories - LOR) στο διαδίκτυο ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα/πρωτόκολλα (κυρίως το ΙΕΕΕ Learning Object Metadata). Επίσης, θα μελετήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων, βασισμένων σε επιστημονικά αποδεκτές διδακτικές στρατηγικές, μέσω λογισμικού με χρήση των παραπάνω διδακτικών αντικειμένων και αποθήκευσης τους ακολουθώντας το κοινά αποδεκτό πρότυπο SCORM. Αρχικά, θα παρουσιάσουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία (πρωτόκολλα και πρότυπα) εξεύρεσης και συλλογής διδακτικών αντικειμένων, επικεντρώνοντας σε «ανοικτά» πρότυπα και πρωτόκολλα (κυρίως το Open Archives Metadata Harvesting Protocol μέσω HTTP request σε αντίστοιχη server εφαρμογή που είναι ενσωματωμένη στις πιο δημοφιλείς εφαρμογές LOR). Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις δημοφιλέστερες και επικρατούσες εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης με χρήση Τ.Π.Ε. Κατόπιν θα εφαρμόσουμε τα προηγούμενα θεωρητικά μοντέλα συνολικά σε μια αυτόνομη εφαρμογή και θα αναφερθούμε σύντομα στην πιθανή ενσωμάτωση της ως εργαλείο (Module) κάποιας υπάρχουσας εφαρμογής διαχείρισης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας