Συγγραφέας: Κωσταράς Γεώργιος
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία ουρών, Προσομοίωση

Σύνοψη: Η αναμονή σε μία ουρά με σκοπό την εξυπηρέτησή μας για κάποιο ζήτημα είναι ένα φαινόμενο που όλοι έχουμε βιώσει στην ζωή μας, το οποίο είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά κοινωνίες. Η αναμονή σε αυτές τις ουρές (αεροδρόμια, τράπεζες, τηλεφωνικά κέντρα κτλ), είναι μια δυσάρεστη κατάσταση τόσο για αυτούς που λαμβάνουν όσο και για αυτούς που παρέχουν την εξυπηρέτηση. Λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης από την υποδομή για εξυπηρέτηση υπάρχει η κατάσταση της αναμονής την οποία προσπαθούμε να ελαττώσουμε κάνοντας χρήση λεπτομερών μαθηματικών αναλύσεων, απαντώντας στα δύο βασικά ερωτήματα που μας απασχολούν: 1) Πόσο περιμένει ο πελάτης και 2) Πόσοι περιμένουν στην ουρά. Η θεωρία ουρών μας παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο για να μελετήσουμε τις ουρές και τις καταστάσεις τους. Μέσα σε αυτό το υπόβαθρο περιλαμβάνεται και η σημειογραφία ενός μοντέλου ουράς, καθώς και οι μαθηματικές εκφράσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάλυση αυτού του μοντέλου. Ακόμα μας παρέχει και πολλά καθημερινά παραδείγματα τα οποία μοντελοποιούνται με την χρήση των μαθηματικών τύπων. Για τα πολύπλοκα όμως μοντέλα τα οποία απαιτούν συνεχείς υπολογισμούς και καταγραφή αποτελεσμάτων χρειαζόμαστε την βοήθεια της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής. Η πληροφορική μας παρέχει τη δυνατότητα με την χρήση προγραμμάτων λογιστικού φύλλου και προσομοιώσεων να μελετήσουμε τέτοια συστήματα ουρών, ώστε να μπορέσουμε να τα αναπαραστήσουμε ψηφιακά και να συλλέξουμε αποτελέσματα με λιγότερο ρίσκο. Έτσι με την χρήση των παραπάνω εργαλείων σε συνδυασμό με τη θεωρία ουρών και τις γεννήτριες τυχαίων αριθμών επιχειρούμε την κατασκευή τέτοιων συστημάτων ουράς με σκοπό την σύγκρισή τους με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουν τα συστήματα αυτά. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας μελετάμε κάποια θεωρητικά παραδείγματα ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να καταλάβουμε τις μαθηματικές εκφράσεις και την λογική της θεωρίας ουρών, ενώ στο δεύτερο μέρος της εργασίας με την χρήση του Microsoft Excel (ως λογισμικό λογιστικού φύλλου) και του Palisade @Risk (add-on για την προσομοίωση) μοντελοποιούμε και συγκρίνουμε διάφορα μοντέλα ουρών που αφορούν το σύστημα εξυπηρέτησης μιας υπηρεσίας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας