Συγγραφέας: Δαούσης Δημήτριος
Λέξεις Κλειδιά: Αναπτυξιακή έρευνα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Σύνοψη: Το Moodle είναι ένα ελεύθερο σύστημα διαχείρισης και δημιουργίας δυναμικών, ευέλικτων και ευχάριστων online μαθημάτων. Περιγράφεται ως CMS (Course Management System) ή VLE (Virtual Learning Environment), ενώ η φιλοσοφία του στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κατακτά τη γνώση όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Στην παρούσα έρευνα περιγράφεται μία μελέτη περίπτωσης για την οποία μελετώνται η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός Δικτυακού Περιβάλλοντος Υποστήριξης της Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ΠΛΗ37 του ΕΑΠ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Το Δικτυακό Περιβάλλον της εν λόγω ΘΕ βασίστηκε στην πλατφόρμα Moodle και ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της σχεδίασης και ανάπτυξης καθώς και της εφαρμογής και αξιολόγησης ενός μαθήματος (ΘΕ ΠΛΗ37) σε προπτυχιακό επίπεδο με τη χρήση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ), μέσω των αντιλήψεων, των στάσεων και των πρακτικών χρήσης των φοιτητών. Στα πλαίσια της έρευνας μελετήθηκε, επίσης, η συσχέτιση μεταξύ των πρακτικών χρήσης που ανέπτυξαν οι φοιτητές, και των επιδόσεων τους (τελική βαθμολογία) στην συγκεκριμένη ΘΕ. Για το σκοπό αυτό έγινε χρήση ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις αλλά και αξιοποίηση των αρχείων καταγραφής που παρείχε το Moodle. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε άμεση συσχέτιση των πρακτικών χρήσης που ανέπτυξαν οι φοιτητές με τις επιδόσεις τους και ότι οι φοιτητές απέκτησαν θετική στάση αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας