Συγγραφέας: Καμπάνης Γεώργιος
Λέξεις Κλειδιά: Κατανομή Laplace, Διπλή εκθετική κατανομή, Συνεχείς κατανομές

Σύνοψη: Η παρούσα διπλωματική διατριβή εντάσσεται ερευνητικά στη περιοχή της Στατιστικής Θεωρίας Αποφάσεων, καθώς ασχολούμαστε με τη μελέτη της κατανομής Laplace CL(θ,s), όπου με θ και s συμβολίζονται αντίστοιχα οι παράμετροι θέσεως και κλίμακος, και η οποία θεωρείται ως ιδανικό μοντέλο κατανομής οικονομικής φύσεως δεδομένων.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας