Συγγραφέας: Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Λέξεις Κλειδιά: Επαγωγικός λογικός προγραμματισμός

Σύνοψη: Σε αυτήν την εργασία μελετάται ο Επαγωγικός Λογικός Προγραμματισμός μέσα απο το πρίσμα της μάθησης της Γραμματικής της αγγλικής γλώσσας. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό το πρόβλημα είναι ότι εξομοιώνει, μέχρι ενός σγημείου, τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν κάποια γλώσσα, υπό την έννοια ότι μαθαίνουν να μιλάνε χωρίς να έρθουν σε επαφή με τους κανόνες – τη γραμματική – της γλώσσας, αλλά από την επαφή τους με τα με τα ερεθίσματα – τα παραδείγματα – που έχουν από τον περίγυρό τους.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας