Συγγραφέας: Αποστολοπούλου Δήμητρα
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρίες μάθησης, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σύνοψη: Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετώνται οι Θεωρίες Μάθησης συσχετιζόμενες με την ενσωμάτωση τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Η διαπραγμάτευση των Θεωριών Μάθησης γίνεται σύμφωνα με την εξελικτική πορεία των διαφόρων θέσεων της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Παρουσιάζονται οι κυριότερες Θεωρίες Μάθησης ως προς την αξιοποίησή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται προσπάθεια εξαγωγής κριτηρίων ώστε να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη Θεωρία ή τις Θεωρίες που έχουν εφαρμοστεί κατά την ανάπτυξή τους. Κύριο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας είναι το πώς οι Θεωρίες της Συμπεριφοράς, οι Γνωστικές Θεωρίες και οι Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη των Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Επίσης, με βάση διακριτά κριτήρια να ανιχνευτούν οι Θεωρίες Μάθησης που είναι ενσωματωμένες στα κυριότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία προσφέρονται για χρήση από το ΥΠΔΒΜΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στην εργασία έγινε αρχικά μία προσπάθεια, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, να δημιουργηθούν κριτήρια μέσα από τα οποία ανιχνεύεται η ενσωμάτωση των Θεωριών Μάθησης στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε μία κυρίως ποσοτική αλλά και ποιοτική έρευνα η οποία επιτρέπει στην ομάδα – στόχο, όπου στην παρούσα εργασία αποτελείται από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών, οι οποίοι επιμορφώνονται στο ΒΆ επίπεδο για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα υπό μελέτη εκπαιδευτικά προγράμματα, απαντώντας σε συγκεκριμένο μέσο συλλογής δεδομένων για την κατάταξή τους με βάση τη Θεωρία Μάθησης ή τις Θεωρίες Μάθησης που αξιοποιούν. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠΔΒΜΘ - Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τα οποία μελετήθηκαν ως προς τις Θεωρίες Μάθησης που αξιοποιούν, πραγματεύονται την ύλη των βασικών μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας. Η επιλογή τους βασίστηκε στο γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό λογισμικό, που το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει για χρήση στα σχολεία και τα οποία χρησιμοποιούνται στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και την Εφαρμογή των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη (ΒΆ επίπεδο). Μέσα από την εργασία αυτή καταβλήθηκε προσπάθεια να δημιουργήσουμε λειτουργικά κριτήρια, δηλαδή εργαλεία, μέσα από τα οποία θα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί το Εκπαιδευτικό Λογισμικό με βάση τις εμπεριεχόμενες Θεωρίες Μάθησης και αφετέρου να διαπιστωθεί το ποιες από τις Θεωρίες Μάθησης εμπεριέχονται στα υπό εξέταση Εκπαιδευτικά Λογισμικά.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας