Συγγραφέας: Καλλιβρετάκη Αργυρώ
Λέξεις Κλειδιά: Επιμόρφωση καθηγητών, Διδακτική μαθηματικών

Σύνοψη: Τα σημερινά δεδομένα για την ανάγκη ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών σχετικά με τα μαθήματα των Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Ελληνικής Εκπαίδευσης είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στα σχολεία, αλλά και με το επίπεδο δεξιοτήτων που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά στην σχολική εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη έρευνα θέτει ερωτήματα που αφορούν στην χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και ιδιαίτερα στην παιδαγωγική αξιοποίηση τους, με βάσιμη υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί που νοιώθουν αρκετά ικανοί ή θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό τους έργο είναι διαφορετικό και κυρίως προς όφελος του μαθητή δεν διστάζουν να το δημοσιοποιήσουν μέσω του Διαδικτύου. Κατά τεκμήριο ο πληθυσμός αυτός αποτελεί ένα «ασφαλές» δείγμα από το στρώμα των περισσότερο απασχολούμενων με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εκπαιδευτικών. Επίσης γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο εμπειρικό σκέλος το εκπαιδευτικό υλικό διαχωρίζεται και αξιολογείται σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την πληρότητα και την χρήση του μέσω μιας σειράς παραμέτρων όπως η προστιθέμενη αξία, η ευχρηστία, η πρωτοτυπία και η καταλληλότητα για την τάξη, καθώς και η προτεινόμενη οργάνωση της τάξης ή/και οι οδηγίες προς τους μαθητές. Εξετάζεται αν χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό λογισμικό, η κατηγορία στην οποία ανήκει, το είδος του και με ποιο τρόπο εμπλέκει τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν δημοσιεύεται το ψηφιακό υλικό, η ποιότητα του καθώς και η ακολουθούμενη μέθοδος διδασκαλίας. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούν στη διαπίστωση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της δημοσιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την σχέση είναι καθοριστικοί για την παρεχόμενη ποιότητα στην μαθηματική εκπαίδευση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης εκ μέρους των μαθητών, της αλλαγής του μοντέλου διδασκαλίας στην τάξη και της στάσης του εκπαιδευτικού απέναντι στη χρήση τεχνολογίας. Κυρίαρχο ρόλο κατέχει η ανάδειξη της απαιτούμενης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε η ένταξη και χρήση τους στα μαθήματα της τάξης να αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των μαθητών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας