Συγγραφέας: Μαράτου Κωνσταντίνα
Λέξεις Κλειδιά: Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Οντολογίες, Μεταδεδομένα

Σύνοψη: Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης μελετήθηκε το Web 2.0, η σχέση με το Social Web, το Social Semantic Web και έγινε μια σύγκριση της λειτουργικότητας που προσφέρουν οι ακόλουθες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter και Youtube. Mε βάση την προσφερόμενη λειτουργικότητα αυτών των πλατφορμών έγινε μια οντολογική αναπαράσταση της κοινής λειτουργικότητάς τους. Αρχικά, έγινε μελέτη πάνω στις λειτουργίες και στις Προγραμματιστικές Διεπαφές Εφαρμογών (APIs) των Facebook, Twitter και Youtube. Η χρήση των APIs επιτρέπει στους προγραμματιστές την ανάπτυξη αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας εφαρμογών, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και προτιμήσεις των χρηστών. Τα APIs αποτελούν μέρος του Web 2.0, μια ‘νέα έκδοση’ του Web. Η συνεργασία ανάμεσα στο Web 2.0 και στους χρήστες, πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των Web αλληλεπιδράσεων που σχετίζονται με την κοινωνικότητα χαρακτηρίζει τον όρο Κοινωνικό Δίκτυο (Social Web). Η εφαρμογή του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) στο Κοινωνικό Δίκτυο οδηγεί στο Κοινωνικό Σημασιολογικό Ιστό (Social Semantic Web). Η αναζήτηση πληροφοριών-μεταδεδομένων από το Web στηρίζεται σε συσχετιζόμενα λεξιλόγια και οντολογίες. Σε αυτό το κομμάτι έχει αναλυθεί η έννοια της οντολογίας και των μεταδεδομέων, οι γλώσσες που υποστηρίζουν μια οντολογία και ο τρόπος αναπαράστασης αυτής. Στα επόμενα κεφάλαια έχει γίνει περιγραφή της λειτουργικότητας των Youtube, Twitter και Facebook καθώς και μία κατηγοριοποίηση της κοινής λειτουργικότητας αυτών με βάση την πιστοποίηση αυθεντικότητας, τη δημοσίευση περιεχομένου και την ανάκτηση περιεχομένου. Τέλος, με τη χρήση του λογισμικού πακέτου Protégé δημιουργήσαμε την οντολογική αναπαράσταση της κοινής λειτουργικότητας των Facebook, Twitter και Youtube.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας