Συγγραφέας: Γολέμη Ελένη
Λέξεις Κλειδιά: Κρυπτογραφία, Εξόρυξη δεδομένων, Κατηγοριοποίηση

Σύνοψη: Στην παρούσα εργασία καταγράφεται μία μεθοδολογία για τον συνδυασμό των επιστημών της Κρυπτογραφίας και της Εξόρυξης Δεδομένων. Με τον προτεινόμενο αλγόριθμο είναι δυνατόν η εξόρυξη δεδομένων χωρίς τη γνώση των ίδιων των δεδομένων και προστατεύοντας τα ίδια τα δεδομένα με πολλαπλούς τρόπους. Ο κάτοχος της βάσης δεδομένων απλά μπορεί στη συνέχεια να αποκρυπτογραφήσει με ασφάλεια τους κανόνες που προέκυψαν από την ανάλυση.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας