Συγγραφέας: Σουρλίγκα Σοφία
Λέξεις Κλειδιά: Χρονοπρογραμματισμός, Γενετικοί αλγόριθμοι

Σύνοψη: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη του προβλήματος του χρονοπρογραμματισμού γεγονότων, την τοποθέτηση δηλαδή των γεγονότων σε υποδοχείς χρόνου και χώρου, με τη χρήση Γενετικών Αλγορίθμων. Μελετήσαμε τo πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού στην Εκπαίδευση και ειδικότερα σε ένα Πανεπιστήμιο, που εμφανίζεται σε δύο εκδοχές: το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων και το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού διαλέξεων, καθώς και τα αντίστοιχα πειράματα και τα αποτελέσματα αυτών. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό FET που βασίζεται στους Γενετικούς Αλγόριθμους κατασκευάσαμε χρονοδιαγράμματα για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Διατμηματικού του Πανεπιστημίου Πατρών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" των τμημάτων Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα αυτών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας