Συγγραφέας: Ντάρμα Ελισάβετ
Λέξεις Κλειδιά: Στατιστικοί έλεγχοι, Συσχετίσεις μεταβλητών

Σύνοψη: Η εργασία αποτελεί αντικείμενο ενασχόλησης της οικονομικής θεωρίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και της κοινωνιολογίας. Η θεωρία της απασχόλησης, ο καταμερισμός της εργασίας, η εργασία σαν αξία και η ικανοποίηση από την εργασία αποτελούν μερικές πτυχές στον προβληματισμό των παραπάνω επιστημονικών περιοχών. Με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και του στατιστικού πακέτου spss αναλύεται η προτίμηση που έχουν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης. Αρχικά, αναφέρονται μερικά στατιστικά μέτρα που αναλύονται παρακάτω και περιγράφεται η μέθοδος με την οποία γίνεται η ανάλυση του ερωτηματολογίου και οι συσχετίσεις ανάμεσα στις μεταβλητές. Οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι ο χι – τετράγωνο έλεγχος και ο συντελεστής συσχέτισης Gamma. Έπειτα, γίνεται ανάλυση του δείγματος παρουσιάζοντας στατιστικούς πίνακες, ραβδογράμματα, διαγράμματα και κυκλικά διαγράμματα που έχουν προκύψει από το spss. Επιπροσθέτως, γίνεται η ανάλυση των συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές και παρουσιάζονται οι πιο ισχυρές συσχετίσεις. Βέβαια, σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις οι οποίες παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις κύριες μεταβλητές που είναι κοινές σε όλο το δείγμα. Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα από την ανάλυση του δείγματος και στο παράρτημα παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο με όλες τις ερωτήσεις.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας