Συγγραφέας: Σταθοπούλου Δήμητρα
Λέξεις Κλειδιά: Νευρωνικά δίκτυα

Σύνοψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη και την εκπαίδευση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με τη βοήθεια γνωστών μεθόδων, όπως τη μέθοδο όπισθεν διάδοσης σφάλματος (back-propagation), τη μέθοδο adaptive back-propagation, τη momentum back-propagtion και την resilient propagation (RPROP) και τη σύγκριση αυτών. Κατά τη διάρκεια αυτή της εργασίας παρουσιάσαμε τις βασικές αρχιτεκτονικές των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και τις διάφορες μεθόδους εκπαίδευσης τους. Μελετήσαμε τις τεχνικές βελτιστοποίησης απόδοσης ενός δικτύου με τη χρήση αλγορίθμων και περιγράψαμε τη γνωστή μέθοδο όπισθεν διάδοσης σφάλματος (back-propagation) αλλά και παραλλαγές αυτής. Τέλος, δώσαμε τα πειραματικά αποτελέσματα από την εκπαίδευση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, με τη βοήθεια των παραπάνω αλγορίθμων, σε πολύ γνωστά και ευρέως χρησιμοποιημένα χαρακτηριστικά προβλήματα πραγματικού κόσμου.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας