Συγγραφέας: Φωκά Γεωργία
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Διαδικτυακή εφαρμογή, Πολυγλωσσία

Σύνοψη: Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται η ανερχόμενη μέθοδος εκμάθησης Intercomprehension καθώς και η αξιοποίηση αυτής από το διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό εκμάθησης ξένων γλωσσών ‘Intercom’. Η συγκεκριμένη εφαρμογή στηρίζεται αποκλειστικά στη μεθοδολογία αυτή, η οποία και αναπτύσσει μια μέθοδο διδασκαλίας για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, στηριζόμενη σε κοινές στρατηγικές που αξιοποιούν τις μη-γλωσσικές πτυχές της δεκτικής ικανότητας. Το λογισμικό αυτό, αποτελείται από ένα σύνολο διαδικτυακών δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης με σκοπό την εκμάθηση τεσσάρων γλωσσών: Γερμανικά, Πορτογαλικά, Βουλγάρικα και Ελληνικά, αξιοποιώντας παράλληλα δύο γλώσσες οδηγούς (Αγγλικά και Γαλλικά). Η πρωτοτυπία του εκπαιδευτικού αυτού λογισμικού, συνιστάται στην εξέλιξη της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας επεκτείνοντας την και πέρα των γλωσσικών οικογενειών παράλληλα με την αξιοποίηση μη γλωσσικών πτυχών κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας