Συγγραφέας: Κομποθρέκας Αριστοτέλης
Λέξεις Κλειδιά: Φάσμα μάζας, Συσταδοποίηση

Σύνοψη: Η συσταδοποίηση είναι μία από τις βασικές εργασίες εξόρυξης γνώσης από δεδομένα. Παρουσιάζονται οι κυριότερη αλγόριθμοι συσταδοποίησης και αναλύεται ο αλγόριθμος Xmeans. O Xmeans Επιτρέπει την ομαδοποίηση των δεδομένων χωρίς να χρειάζεται να προσδιοριστεί ακριβώς ο αριθμός των συστάδων. Το Weka είναι ένα λογισμικό μηχανικής μάθησης όπου περιλαμβάνει τον αλγόριθμο X-means. Η φασματομετρία μάζας είναι μία τεχνική για τον προσδιορισμό της σύστασης-φάσματος ενός χημικού δείγματος ή μορίου. Η συσταδοποίηση χρησιμοποιείται στη φασματομετρία μάζας για την ανάδειξη ομάδων όμοιων φασμάτων, όπου έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση του δείγματος αλλά επίσης και της προέλευσης του. Στην εργασία εφαρμόζεται ο αλγόριθμος X-means, μέσω του Weka σε φάσματα μάζας χημικών ουσιών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας