Συγγραφέας: Βαρσάμη Ευθυμία
Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξη δεδομένων, Ομαδοποίηση, Βαρομετρικοί χάρτες, Κυκλογένεση

Σύνοψη: Η παρούσα Διπλωματική εργασία ασχολείται με τον τομέα της Eξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) από Βαρομετρικούς Χάρτες. Οι τεχνικές του Data Mining έχουν εφαρμογές σε πλήθος δεδομένων, όπως αυτά που προκύπτουν κάθε στιγμή από το διαδίκτυο, τις συναλλαγές και άλλες πηγές. Η εφαρμογή των μεθόδων του Data Mining έχει ως σκοπό την εξόρυξη χρήσιμης και εύχρηστης "κρυφής" γνώσης από διαφορετικά μη αξιοποιήσιμες πηγές. Η εργασία είναι διαρθρωμένη σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην γλώσσα του Data Mining, αναλύει τους τομείς εφαρμογής του, καθώς και τα είδη των δεδομένων στα οποία είναι εφαρμόσιμο. Έπειτα γίνεται μια εκτενής αναφορά στις τρεις κυριότερες τεχνικές Data Mining, την κατηγοριοποίηση, τους κανόνες συσχέτισης και την ομαδοποίηση. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ομαδοποίηση, που είναι η τεχνική που θα εφαρμοστεί στην παρούσα εργασία. Αναλύονται οι κυριότεροι τύποι δεδομένων καθώς και τα διάφορα είδη αλγορίθμων που εφαρμόζονται. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικοί ορισμοί του πεδίου και αναλύεται η σπουδαιότητα λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων όπως η επιλογή του αλγορίθμου, του μέτρου ομοιότητας και της αναπαράστασης των δεδομένων. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στην προτεινόμενη μεθοδολογία. Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιούνται μέθοδοι μη επιβλεπόμενου Data Mining για την επεξεργασία βαρομετρικών δεδομένων τού ευρύτερου Μεσόγειου χώρου, με σκοπό να εντοπιστούν περιοχές κυκλογενέσεων. Έτσι στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το προς εξέταση πρόβλημα, και αναφέρονται οι στόχοι της εργασίας. Γίνεται αναφορά στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό (WEKA) και έπειτα αναλύεται διεξοδικά όλη η προτεινόμενη μεθοδολογία και παρουσιάζονται οι χάρτες των αποτελεσμάτων, ενώ γίνεται σύγκριση αυτών με τα πραγματικούς βαρομετρικούς χάρτες. Τέλος, στα συμπεράσματα διαπιστώνεται η πρακτική αξία της μεθόδου και παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξή της.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας