Συγγραφέας: Οικονομίδης Κωνσταντίνος
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικά λογισμικά, Αξιολόγηση πρόβλεψης, Κλίμακα Likert

Σύνοψη: Με την παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τίτλου "Geometer's Sketchpad" και του "Geonext" δηλαδή δύο εκπαιδευτικών λογισμικών για τη Β/θμια εκπαίδευση με τη μέθοδο αξιολόγησης πρόβλεψης (Predictive evaluation) με χρήση της κλίμακας Likert. Στην αξιολόγηση αυτή οι βασικότεροι άξονες που ακολουθούμε είναι: Διδακτική σχεδίαση, Περιεχόμενο, Υποστήριξη Εκπαιδευτικού και Τεχνική Αρτιότητα. Τα κριτήρια στα οποία βασιστήκαμε τα αντλήσαμε από σχετικά ερωτηματολόγια που βρίσκονται στο βιβλίο "Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγηση του" των Χ. Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πιερρακέας, Π. Πιντέλας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας