Συγγραφέας: Καπογιαννόπουλος Βασίλειος
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία χαρτοφυλακίου, Συζεύξεις, Αποδόσεις, Ομόλογα

Σύνοψη: Στόχος μιας επένδυσης είναι το κέρδος, όπως αυτό εκφράζεται μέσω της απόδοσης. Στην εργασία αυτή μελετάμε την έννοια και τις διάφορες μορφές απόδοσης, καθώς και διάφορα μοντέλα πρόβλεψής της, όπως το Μοντέλο Τυχαίου Περιπάτου. Στη συνέχεια εξετάζουμε την σχέση κινδύνου-απόδοσης και τον τρόπο με τον οποίο ενδείκνυται να διαχειριζόμαστε χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη η εύρεση του Tangency Portfolio, η εκτίμηση των E(R) και σR, και τέλος η μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των τοποθετήσεων ρίσκου που αποτελούν το χαρτοφυλάκιό μας. Ακολουθεί αναφορά σε επενδύσεις σταθερού κέρδους, όπως είναι τα ομόλογα, και εισάγεται η έννοια της Value at Risk (VaR), με τις δύο βασικές της παραμέτρους, τον χρονικό ορίζοντα (Τ) και το επίπεδο εμπιστοσύνης (1-α). Η VaR εκτιμάται παραμετρικά, μη παραμετρικά και με την χρήση Pareto Tails. Τέλος, εισάγεται η έννοια των συζεύξεων (copulas), και μελετώνται μέσω αυτών οι τιμές της VaR ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Κλείνουμε με μια εφαρμογή στο λογισμικό XPlore, όπου χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδομένα τραπεζικών προϊόντων για τη μελέτη της VaR.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας