Συγγραφέας: Κουλούρης Βασίλειος
Λέξεις Κλειδιά: Ευφυή συστήματα, Υπέρταση

Σύνοψη: Στη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ένα ευφυές σύστημα αποφάσεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία της υπέρτασης που ονομάζεται Piesys. Η δημιουργία του ευφυούς συστήματος που βασίζεται στο Piesys έγινε με τη βοήθεια δύο εργαλείων του Clips και του Fuzzytech.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας