Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη των Υλικών», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης 818/12749 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β'.), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έως και είκοσι (20) φοιτητών.

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη των Υλικών» με εξειδίκευση σε δύο ειδικεύσεις:
α) «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
β) «Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών»

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Επιστήμη των Υλικών και τις εφαρμογές των υλικών στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική της διάσταση.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν:

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
3. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
4. Αναγνωρίζονται όλα τα πτυχία από μη ελληνικά πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους καταλόγους του Εθνικού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Αναγνώρισης και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.):

National Registry of Foreign Recognized Higher Education Institutes – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr), και,

National Registry of Foreign Recognized Academic Title Types – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr)

Κατά τα λοιπά, θα εφαρμοστούν, τα προβλεπόμενα το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 όπως ισχύει με την τροποποίηση του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων τα οποία ορίζονται από το νόμο αλλά και από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος:
• Γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία του υποψήφιου στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
• Διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική εργασία (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
• Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
• Άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

Τα κριτήρια εισαγωγής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm, να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση:

1. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (για τους τελειόφοιτους επισύναψη δήλωσης ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα).
2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Φωτογραφία
5. Βιογραφικό Σημείωμα
6. Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών, εάν υπάρχουν

Επίσης, καλούνται να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610996304) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από την ηλεκτρονική διεύθυνση).
2. Δύο συστατικές επιστολές.
3. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
4. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, η οποία ενδέχεται να είναι εξ αποστάσεως, θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.matersci.upatras.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

1. Γεώργιος Χ. Ψαρράς, e-mail: g.c.psarras@upatras.gr, τηλ. 2610996156
2. Βασίλειος Γεωργακίλας, e-mail: viegeorgaki@upatras.gr, τηλ. 2610996321
3. Ιωάννης Θανόπουλος, e-mail: ithano@upatras.gr τηλ. 2610996322

Διευκρινίσεις σχετικές με τις αιτήσεις δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Π. Μπόμπολα, e-mail: bobola@upatras.gr, Τηλ.: 2610996304).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Επιστήμης των Υλικών
Εμμανουήλ Πασπαλάκης
Καθηγητής
--
Εκ της Γραμματείας
Τμήματος Επιστήμης των Υλικών
Πανεπιστημίου Πατρών

mscisecr@upatras.gr
Τηλ.: 2610 99 6333
https://www.matersci.upatras.gr/el/