ΔΠΜΣ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος»


Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας (επισπεύδον) και Βιολογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών
στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με το συνεργαζόμενο Τμήμα Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» σύμφωνα με το ΦΕΚ 3045/26.7.2019 τ. B΄ και την τροποποίησή του στα άρθρα 4 και 6 (ΦΕΚ 3246/24.6.2022 τ. Β΄).
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιολογικών-Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των ΑΤ.Ε.Ι.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Σημειώνεται ότι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.geology.upatras.gr/images...-2023_2024.pdf και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF από Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου μέχρι το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web.../zups_pg_adm#:
(ΠΡΟΣΟΧΗ: όλα συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ).
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα παρακάτω:
α) Αίτηση συμμετοχής μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm
β) Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,
γ) έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,
δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα),
ε) έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
ζ) τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (όσοι είναι από άλλο Τμήμα ή άλλο Ίδρυμα προέλευσης), σύμφωνα με το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο:
http://www.geology.upatras.gr/images...-2023-2024.pdf
η) πιστοποιητικά εμπειρίας- ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),
θ) φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
ι) έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,
κ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος, ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά κ.ά.).

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή ημέρα και ώρα της οποίας, θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610 997590 και 997922, (υπεύθυνη κ. Σοφία Μπακοπούλου, e-mail: sbakop@upatras.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr).


Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.


Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Καθηγητής