ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» ακαδημαϊκό έτος 2023/2024


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων». Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα συνολικά καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος (ΦΕΚ 3053/27-7-2018/τ.Β΄). Όλα τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες και διδάσκονται τουλάχιστον τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως (σε κάθε μάθημα παρέχονται και ειδικά φροντιστηριακά εργαστήρια). Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες αλλά και Σάββατα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών (30 Σεπτεμβρίου).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι είναι:
Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικό)
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων (εάν υπάρχουν κατά την αίτηση)
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποχρεωτικό ακόμα και εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές του υποψηφίου)
Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (υποχρεωτικό)
Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower και άνω).
Επιστημονικές διακρίσεις και ανακοινώσεις (εάν υπάρχουν)
Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής εργασίας (εάν υπάρχουν)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και συγκεκριμένα από τη Σ.Ε του Π.Μ.Σ, βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο και τον καλεί για συνέντευξη ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.300 € με δυνατότητα καταβολής σε τρεις ισόποσες δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Oι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία ν. 4957/21.7.2022 (τ.Α΄) και ΦΕΚ 4899/16.09.2022 /τ.Β΄ και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 έως και Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 (Πρόσκληση Αιτήσεων) σε δύο φάσεις:
A’ Φάση: υποβολή έως 30/06/2023 και συνέντευξη από 05/07/2023 έως 07/07/2023
Β’ Φάση: υποβολή έως 08/09/2023 και συνέντευξη από 11/09/2023 έως 14/09/2023

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα:

http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/criteria

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 2610 962591, 2610 962590, υπόψη κ.κ. N. Παπαγιαννάκη και Δ. Φερτάκη ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pgecon@upatras.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
Γραμματεία Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων»
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.
Τηλ: 2610 962591, 2610 962590

e-mail: pgecon@upatras.gr
Ιστότοπος: postgrad.econ.upatras.gr/
Facebook: www.facebook.com/postgrad.econ.upatras.gr/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/msc-...ity-of-patras/
Instagram: www.instagram.com/msc_applied_economics_upatras/

--
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής