Το Εργαστήριο Αλγορίθμων και Συστημάτων του Διαδικτύου των Αντικειμένων (loT-Lab) του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (https://iotlab.ceid.upatras.gr), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων που υλοποιεί, αναζητά συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ερευνητές) για αμειβόμενη απασχόληση. Παράλληλα, η συμμετοχή σε αυτά τα έργα δίνει την δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) ή διδακτορικής διατριβής.

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά στον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων Internet of Things για εφαρμογές σε διάφορους τομείς (πχ. Υγεία, Βιομηχανία, Ποιότητα Αέρα και Έξυπνες Πόλεις, κλπ.) με χρήση τεχνολογιών όπως Wireless Sensor Networks, Artificial Intelligence (ML/DL), Soft-sensing and crowdsensing, Data Analytics, Low-Power devices and wearables.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικά σημείωμα στο e-mail filiosg@ceid.upatras.gr (Δρ. Γαβρίλης Φίλιος, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο IoT-Lab), μέχρι 15/07/2022.

Εργαστήριο Αλγορίθμων και Συστημάτων του Διαδικτύου των Αντικειμένων (loT-Lab)
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών