Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 16-7/6/2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 25 υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2559/37383/20-11-18 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ 5394/τ.Β΄/3-12-18), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.


Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος ΗΜΤΥ γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών:

α) Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τμημάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής που μπορούν να πιστοποιηθούν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

β) Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής που μπορούν να πιστοποιηθούν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής που μπορούν να πιστοποιηθούν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

δ) Απόφοιτοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να γίνουν αποδεκτοί υπό ειδικές συνθήκες στη βάση της ανάγκης ανάπτυξης της έρευνας σε διεπιστημονικό επίπεδο. Για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα απαιτείται αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή και της επιτροπής αξιολόγησης.


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.


Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

· Σχετική αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)

· Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

· Αντίγραφο(α) τίτλου(ων) (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.). Για τις περιπτώσεις τίτλων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

· Πιστοποιητικό(α) Αναλυτικής Βαθμολογίας (Διπλώματος/Πτυχίου/Δ.Μ.Σ.)

· Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

· Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής

· Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (εφόσον υπάρχουν)

· Πρόσφατη φωτογραφία

· Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία).

Προτεινόμενος τίτλος/θεματική περιοχή και γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβήςΤα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

- Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4

- Ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6.5, με μικρή παρέκκλιση μόνον αν υφίστανται επιπλέον λόγοι που συνεκτιμώνται από την επιτροπή αξιολόγησης και αναφέρονται στην πρότασή της προς το Τμήμα

- Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές

- Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιοΣτοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

- Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις

- Τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου

- Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία


Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.ece.upatras.gr) μέχρι και 2/9/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm


Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η επιτροπή αυτή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου μέλους Δ.Ε.Π. κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, η οποία αποφασίζει επί της επιλογής των υποψηφιοτήτων.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜΤΥ, τηλ. 2610996422, e-mail: secretary-graduate@ece.upatras.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου