Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης», (ΦΕΚ 2555/16.6.2021). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατΆ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» [Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment”]. Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες και τις οδηγίες της αίτησης μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστότοπο https://mscaccount.bma.upatras.gr/

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ
Αθανάσιος Τσαγκανός
Αναπληρωτής Καθηγητής