Το Τμήμα Φυσικής προκηρύσσει 10 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στην ειδίκευση Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics – Circuits and Systems), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το Π.Μ.Σ. με ειδίκευση «Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα» αφορά κυρίως στο σχεδιασμό αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που βρίσκουν πληθώρα μοντέρνων εφαρμογών στη βιομηχανία ημιαγωγών όπως ΙοΤ, low-power MCUs, Energy harvesting, wireless Tranceivers κ.α. . Πιο συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. με ειδίκευση «Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα» εμβαθύνει μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικά συστήματα βασικής ζώνης (τελεστικοί ενισχυτές, φίλτρα, τάσεις αναφοράς bandgap κ.α.), σε ηλεκτρονικά συστήματα τηλεπικοινωνιών (LNA, mixers, PLL κ.α.) καθώς σε τεχνικές σχεδιασμού φυσικού σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (layout). Γίνεται εκετενής χρήση ενδεδειγμένων βιομηχανικών electronics CAD software (cadence κ.α.) κατάλληλων για τον απαιτητικό σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Η υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση «Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα» ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αναλυτική προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο:
https://www.physics.upatras.gr/proki...tos-2021-2022/

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr, τηλ: 2610 996077 & 2610 996098)
στους κ. Καθηγητές Σ. Βλάσση (e-mail: svlassis@physics.upatras.gr) και Κ. Ψυχαλίνο (cpsychal@upatras.gr)


O Διευθυντής του Προγράμματος
Α. Καζαντζίδης
Καθηγητής