Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική»

 1. #1
  Εξέχων Μέλος Eίδωλο του eutuxia
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jul 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Δημοσιεύσεις
  2,111

  Ανακοίνωση Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική»

  Τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών-«Δημόκριτος» (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.) λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ίδρυσης 819/12751 (ΦΕΚ
  2135/11.6.2018 τ. ΒΆ), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 την εισαγωγή έως και δέκα πέντε (15) φοιτητών.

  Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική».
  Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.
  Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.
  Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν:
  1) Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών,
  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  2) Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  3) Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων,
  υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
  4) Σε ειδικές περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, των οποίων ο πρώτος
  κύκλος σπουδών έχει πραγματοποιηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και αυτοί υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Το Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (ΑΆ 80). Για την εφαρμογή του παρόντος τα Α.Ε.Ι. σε συνεννόηση με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνουν τους υποψήφιους σπουδαστές, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομίσουν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστεί το ταχύτερο δυνατόν ο τίτλος σπουδών τους (Απόφαση 41931/Ζ1, ΦΕΚ 972/19.03.2018).

  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
  • Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
  • Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και
  πιθανή ερευνητική εργασία (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της
  επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
  • ¶λλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων
  ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

  Τα κριτήρια εισαγωγής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm, να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση:
  1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από τη
  διεύθυνση του Τμήματος στο διαδίκτυο:
  http://www.matersci.upatras.gr/el/studies/postgraduate )
  2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (για τους τελειόφοιτους επισύναψη
  δήλωσης ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών).
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Βιογραφικό Σημείωμα.
  5. Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών, εάν υπάρχουν.
  6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  7. Φωτογραφία.
  8. Δύο συστατικές επιστολές (σε περίπτωση που είναι σφραγισμένες,
  στέλνονται εντύπως).
  9. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
  10. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

  Επίσης, καλούνται να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (από τα ανωτέρω) εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Τ.Κ. 26504, τηλ.
  2610996304) τα ακόλουθα:
  1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από τη
  διεύθυνση του Τμήματος στο διαδίκτυο:
  http://www.matersci.upatras.gr/el/studies/postgraduate )
  2. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
  3. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.
  4. Δύο συστατικές επιστολές.
  5. Φωτογραφία.

  Η ημερομηνία για την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

  Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
  παρέχονται στις ιστοσελίδες των συμμετεχόντων Τμημάτων:
  www.matersci.upatras.gr
  www.ece.upatras.gr
  www.inn.demokritos.gr
  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής:
  1. Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο
  Πατρών, email: dalexa@upatras.gr, τηλ.: 2610997803.
  2. Καλύβας Γρηγόριος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας
  Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: kalivas@ece.upatras.gr, τηλ.:
  2610996424.
  3. Βασιλοπούλου Μαρία, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του
  Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών - «Δημόκριτος» (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.), email: m.vasilopoulou@inn.demokritos.gr, τηλ.:
  2106503269.
  Διευκρινίσεις σχετικές με τις αιτήσεις δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Π. Μπόμπολα, e-mail: bobola@upatras.gr, Τηλ.: 2610996304).

  Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
  «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική»
  Γρηγόριος Καλύβας
  Καθηγητής

  --
  Εκ της Γραμματείας
  Τμήματος Επιστήμης των Υλικών
  Πανεπιστημίου Πατρών

  mscisecr@upatras.gr
  Τηλ.: 2610 99 6333
  https://www.matersci.upatras.gr/el/
  Τελευταία επεξεργασία από dany; 21-06-2021 την 11:36.
  ========================================
  Ευτυχία Πολυχρονάκη
  Διοικητικός Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 152)
  265 04 Πάτρα
  ΕΛΛΑΔΑ
  ========================================
  tel:+30-2610-996748
  fax: +30-2610-997186
  email: eutuxia@math.upatras.gr
  ========================================

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)