Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Επιστήμες»

 1. #1
  Εξέχων Μέλος Eίδωλο του eutuxia
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jul 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Δημοσιεύσεις
  1,958

  Ανακοίνωση Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Επιστήμες»

  Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υ.Α Β1/814/15-11-93 (ΦΕΚ 868/26-11-93), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Υ.Α. 140662/Β7/09-09-2014 (ΦΕΚ 2447/τ΄Β/15-9-2014) και επανιδρύθηκε με την απόφαση αρ. 809/12735/τ΄Β/24-4-18 (ΦΕΚ 1572/8-5-18) μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 695/19-3-18) και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20-4-18). Διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Επιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 1743/25236/30-7-2018 (ΦΕΚ 3849/τ.Β΄/6-9-2018) Απόφασης.

  Το ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επιστημονικές περιοχές-κατευθύνσεις των Βιοϊατρικών Επιστημών.
  Στις επιστημονικές περιοχές, στις οποίες εκπαιδεύονται σήμερα οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΦ) για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ) περιλαμβάνονται:

  • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  • Ιατρική Μοριακή Γενετική
  • Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
  • Νευροεπιστήμες
  • Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοποθολογία
  • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

  1. Αριθμός Εισακτέων:
  Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ετησίως.

  2. Επιλογή εισακτέων:
  Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και λαμβάνει απόφαση με συνεκτίμηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες», των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:

  1. Γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος
  2. Βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα
  3. Επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται)
  4. Τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
  5. Τρεις συστατικές επιστολές
  6. Γνώση χρήσης Η/Υ
  7. Γνώση ξένων γλωσσών
  8. Επίδοση στη συνέντευξη

  Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί: 29/9/2020 και 30/9/2020.
  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τους Έλληνες και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Ειδικά για την ξένη γλώσσα ή την ελληνική και όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ).

  3. Κατηγορίες εισακτέων:
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών με τις Βιοϊατρικές Επιστήμες. Αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για την επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

  4. Χρονική διάρκεια:

  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS units).

  5. Τέλη φοίτησης:

  Το ΠΜΣ δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης.

  6. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση:

  Πανεπιστήμιο Πατρών,
  Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
  τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα,
  υπόψη: κ. Χριστίνας Αλεξάτου,

  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση (σχετικό έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα: www.med.upatras.gr)
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφΆ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφΆ όσον υπάρχει)
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφΆ όσον υπάρχουν)
  • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφΆ όσον υπάρχουν).
  • Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
  • Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).

  7. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
  Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου 2020.
  Επιπρόσθετα η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#
  Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 3.7.2020 - 25.9.2020.

  8. Γλώσσα διδασκαλίας:
  Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα ή την αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  Πληροφορίες:
  Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
  Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα
  Τηλ.: 2610-969106 Fax: 2610-997393 (κ. Χ. Αλεξάτου)

  Β. Στις ιστοσελίδες: www.med.upatras.gr και http://bie.med.upatras.gr
  Τελευταία επεξεργασία από dany; 08-09-2020 την 16:56.
  ========================================
  Ευτυχία Πολυχρονάκη
  Διοικητικός Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 152)
  265 04 Πάτρα
  ΕΛΛΑΔΑ
  ========================================
  tel:+30-2610-996748
  fax: +30-2610-997186
  email: eutuxia@math.upatras.gr
  ========================================

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)