Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε την προκήρυξη κατΆ ανώτατο όριο τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2916/19-7-2018 τ. ΒΆ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, μέχρι 18/9/2020 (ή για να επωφεληθούν των μειωμένων διδάκτρων των 2.500 ευρώ, έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020) (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στο αρχείο "maud_2020-2021.pdf" στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.arch.upatras.gr/maud.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικά ερωτήματα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.arch.upatras.gr/maud, στο email: upatrasmaud@gmail.com και τα τηλ. 2610-997553, 2610969913.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.


Γεώργιος Α. Πανέτσος Ιωάννης Αίσωπος
Καθηγητής Καθηγητής