Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 2916/19.7.2018, τ.Β΄ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. συντίθεται από δώδεκα (12) μαθήματα. Ειδικότερα διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και ένα (1) υποχρεωτικό και ένα (1) επιλογής στο Γ΄ εξάμηνο μαζί με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου πραγματοποιούνται με την μέθοδο «εξΆ αποστάσεως».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στην παρακάτω δικτυακή πύλη, καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής και αναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm

καθώς και να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που δημιούργησαν και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2020, με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Δύο (2) φωτογραφίες.
3. Βιογραφικό σημείωμα (αναρτημένο υπόδειγμα στον ιστότοπο του Τμήματος) 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Δύο συστατικές επιστολές.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
9. Έκθεση σκοπού (αναρτημένο έντυπο στον ιστότοπο του Τμήματος).

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. (http://mba.deapt.upatras.gr/) και στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121 και 2641074107).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γρ. Ν. Μπεληγιάννης
Αν. Καθηγητής