Τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνουν ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α) το οποίο επανιδρύθηκε με την Απόφαση αρ. 826/12762/τ΄Β/24-4-18 (ΦΕΚ 1627/τ΄Β/10-5-18) όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20-4-2018) και τις Συνελεύσεις του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19-3-2018) και του Τμήματος Φυσικής (αρ. συνεδρ. 10/6-3-2018).

Το ΔΠΜΣ στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ. «Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 1765/25557/31-7-2018 (ΦΕΚ 3922/τ.Β΄/10-9-2018) Απόφασης καθώς και τις διατάξεις του ΦΕΚ 3773/τ.Β΄/14-10-2019.

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής και συγκεκριμένα:

• Η εκπαίδευση πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής (ΣΕΜΦΕ) στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Ακτινοφυσικής, που θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια «Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού».
• Η εκπαίδευση επιστημόνων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.
• Η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να διασφαλίζεται, τόσο η εξειδίκευση, όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.

1. Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, απόφοιτοι των ακόλουθων Τμημάτων: Φυσικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Φυσικής και Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Πολυτεχνικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στο πεδίο της Ακτινοτεχνολογίας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων / Σχολών με την προϋπόθεση ότι, θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους, προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

2. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατΆ έτος στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

3. Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι σε τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

4. Τέλη φοίτησης: Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» δεν προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης.

5. Γλώσσα διδασκαλίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, η εξέταση, καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

6. Μεταπτυχιακός Τίτλος

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική».

7. Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
• Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
• Διάρκεια σπουδών του υποψήφιου ως προπτυχιακού φοιτητού
• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α
• Επίδοση και συνάφεια προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α
• Αξιολόγηση παρουσίας σε προσωπικής συνέντευξης στην οποία συνεκτιμώνται τα κίνητρα, η προσωπικότητα, καθώς και τυχούσα σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

Επιπλέον των ανωτέρω ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:

• Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
• Σχετικά πιστοποιητικά βεβαίωσης πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Ημερομηνία και ώρα συνέντευξης
Η εν λόγω συνέντευξη θα διεξαχθεί: την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αίθουσα Συναντήσεων του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 2ος όροφος, και ώρες: 10:00 – 14:00.

8. Υποβολή δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Παρών,
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
τ.κ. 26504,
Ρίο, Πάτρα,

τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Αίτηση η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος Ιατρικής:
http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/news/announces.aspx,
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος θα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για την απόκτηση του πτυχίου του.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
• Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)
• Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συστατικές επιστολές, αντίγραφα εργασιών, κλπ.)

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη :
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#

9. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 3.7.2020 έως 21.9.2020.

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1) Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ.:2610/969106, fax: 2610/996103, web site: www.med.upatras.gr, physics.med.upatras.gr
2) Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, τηλ.: 2610/969144, 969113, fax: 2610/969166, web site: www.physics.med.upatras.gr

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής


Δημήτριος Σ. Γούμενος
Καθηγητής