Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy. Theory and Praxis») (ΦΕΚ 2969 τ. Β’ 24/7/2018), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση ΔΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από το σύνδεσμο: http://www.edu-sw.upatras.gr/proskli...ou-diplomatos/
και στη συνέχεια να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm# από τις 10/6/2020 έως 19/07/2020 ή από 01/09/2020 έως 20/9/2020.

Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mahep@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969702 και 2610-969704.

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Μ.Σ. https://mahep-upatras.gr


O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τηλ.: 2610969702, 2610969704
Telefax: 2610 969780
E-mail: mahep@upatras.gr