Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής, την Φυσική και Τεχνολογία Υλικών, τη Φωτονική και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις:
1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών - Φωτονική (Materials Physics and Technology - Photonics).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ανά Ειδίκευση:

1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική. Στην ειδίκευση γίνονται κατΆ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών-Φωτονική. Στην ειδίκευση γίνονται κατΆ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών, καθώς και Τμημάτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χημικών Μηχανικών καθώς και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.


Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι:
1. Ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
2. Η επίδοση του υποψηφίου στα σχετικά με την ειδίκευση προπτυχιακά μαθήματα που έχει διδαχτεί.
3. Η χρονική διάρκεια απόκτησης του βασικού του πτυχίου.
4. Η διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
5. Η συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
6. ¶λλα προσόντα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας στο εν λόγω ΠΜΣ θα ξεκινήσουν μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής (www.physics.upatras.gr), προκειμένου να πληροφορηθούν για την δημοσίευση της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (secrphysics@upatras.gr, 2610-996077, 996098, fax: 996089).

----------------------------------------------
Vassilis Anastassopoulos
Professor, Electronics Lab,
Head of Physics Department
University of Patras, Greece
----------------------------------------------