Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING» στην υπΆ αριθμ. 2-5/7/2016 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ), 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ) και το 4) Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σκοποί του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ είναι:
α) Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας.
β) Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.
Κατηγορίες Πτυχιούχων:
Στο ΔΠΜΣ−ΒΙΜ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, απόφοιτοι των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών: Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό του διπλώματος, β) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., γ) το βαθμό της διπλωματικής εργασίας, δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και ε) την συνέντευξη του υποψήφιου.
Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι από τρία έως τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Δ.Π.Μ.Σ. – «ΒΙΜ/ΒΜΕ» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική». Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2016.
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2016, μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...p/zups_pg_adm#
1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
4. Αποδεικτικά στοιχεία καλής (επίπεδου Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
7. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (αν υπάρχουν). Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει ελάχιστο βαθμό αποφοίτησης λίαν καλώς ή ισοδύναμο αυτού.
Οι κάτοχοι τίτλων αλλοδαπής προέλευσης υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα και μεταφρασμένα (στην Ελληνική γλώσσα) από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Για την εγγραφή τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Όλες οι εγγραφές ολοκληρώνονται πριν την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
Πληροφορίες:
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
(α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος:
κ. Αντώνιο Τζέ, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τηλ.: 2610-996453
e-mail: tzes@ece.upatras.gr
(β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.biomed.upatras.gr
(γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: 2610-996422 http://www.ece.upatras.gr

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ
Καθηγητής Αντώνιος Τζές