Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
• Στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία)
• Στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος
• Στην Ενέργεια και Περιβάλλον
• Στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
• Στην Φυσική των Υλικών
• Στην Φωτονική- Lasers

Προσφέρονται δυνατότητες πειραματικής και θεωρητικής μελέτης και έρευνας στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική, στην Φυσική των Υλικών, στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος, στην Ενέργεια και Περιβάλλον, στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) και στη Φωτονική. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε (10) δέκα για την Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) και (30) τριάντα συνολικά για τις ειδικεύσεις, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος (6) στην Ενέργεια και Περιβάλλον (6), στην Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (6), στην Φυσική των Υλικών (6) και στην Φωτονική (6).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων: Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και Επιστήμης των Υλικών, ημεδαπών ΑΕΙ ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις υποψήφιων κατόχων τίτλων σπουδών συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τον Νόμο 2916/01 άρθρο 5 παρ. 12, εφόσον για την Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) εξετασθούν επιτυχώς στα μαθήματα «Αναλογικά Ηλεκτρονικά», «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών» και «Επεξεργασία Σήματος» ενώ για τις ειδικεύσεις Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Περιβάλλον, Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική, Φυσική των Υλικών και Φωτονική, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα «Κβαντική Φυσική Ι», «Ηλεκτρομαγνητισμός Ι» και «Κλασική Μηχανική».
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2016. Η ύλη, ο χώρος και οι ώρες διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων θα ανακοινωθούν στο site του Τμήματος Φυσικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.physics.upatras.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/web...ap/zups_pg_adm από 18.07.2016 μέχρι 14.09.2016 αίτηση υποψηφιότητας.
Στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυναφθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά

- Αίτηση υποψηφιότητας.
- Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
- Δύο συστατικές επιστολές.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, την 29.09.2016 και 30.09.2016, κατά την οποία θα διαπιστωθεί ο βαθμός προετοιμασίας τους για την κατεύθυνση που έχουν δηλώσει.

Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι καθίστανται πτυχιούχοι με τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2016. Όσοι από αυτούς επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη η διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της επιζητούμενης εξειδίκευσης, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής κλπ. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται είτε με την κατοχή επίσημου τίτλου σπουδών ή με εξέταση από σχετική επιτροπή.

Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με την Υ.Α. Β7/160657/06.10.2014 (ΦΕΚ 2784/τ.ΒΆ/16.10.2014) όπως τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών αριθμ. 60/04.06.2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (secrphysics@upatras.gr, 2610 996077, 996098, fax 996089).