Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής Εντεταλμένου Διδάσκοντα του μαθήματος "Διακριτά Μαθηματικά" του Προγράμματος Σπουδών για το Εαρινό Εξάμηνο 2023, υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες. Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών συνεδρίασε στις 22.12.2022 και αποφάσισε την επιλογή της κ. Αικατερίνης Αρετάκη για ανάληψη καθηκόντων διδασκαλίας του μαθήματος αυτού, ως μοναδικής υποψηφιότητας για την οποία πληρούνται οι απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η δεύτερη υποψηφιότητα απορρίφθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς κρίθηκε ότι παρουσιάζει τυπικό κώλυμα για την ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης.*

Ενστάσεις επί της συγκεκριμένης απόφασης πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών (mathsecr@upatras.gr) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11.01.2023 προκειμένου να εξεταστούν από το αρμόδιο για την επιλογή όργανο.