Ενημερώνονται οι πρωτοετείς φοιτητές έτους εισαγωγής 2022-2023 ότι τα μέλη της συνέλευσης, στην υπ' αριθ: 8/28.11.2022 συνεδρίασή τους, αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 45 «Σύμβουλοι Σπουδών» του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το οποίο:

«1. Ο Σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους.
2. Με απόφαση της Συνέλευσης εκάστου Τμήματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών στα μέλη Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος, με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Η ανάθεση δύναται να διενεργηθεί είτε σε συγκεκριμένο αριθμό μόνιμων μελών ΔΕΠ του Τμήματος είτε ανά φοιτητή, με την αντιστοίχιση του καταλόγου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος με τον αντίστοιχο κατάλογο των πρωτοετών φοιτητών εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
3. Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους, καθώς και σε θέματα για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.
4. Τα Μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π και το λοιπό εν γένει εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές/ριες των Εργαστηρίων/Κλινικών, οι Διευθυντές/ριες των Τομέων και οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις, δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.»

αποφάσισαν να εγκρίνουν τον παρακάτω ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους εισαγωγής 2022-2023:

1100784 "Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Καθηγητής"
1095886
1100623
1100788
1100763
1103063
1104749
1100647
1100672
1103990
1093663
1104765

1100555 "Βαν Ντερ Βέϊλε Ιάκωβος, Καθηγητής"
1100734
1100457
1100453
1100795
1100659
1103464
1100697
1100783
1103052
1100528
1100473

1100668 "Βλάχου Βάγια, Καθηγήτρια"
1100566
1100719
1100735
1100797
1100738
1100655
1100702
1100705
1100646
1100653
1100777

1105080 "Γεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής"
1100509
1103065
1100791
1100785
1100539
1100587
1100803
1103070
1100629
1100742
1100582
1100671

1100686 "Ελευθεράκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής"
1100598
1100684
1100664
1100568
1100465
1104762
1100730
1100796
1100732
1100618
1100572
1100631

1100774 "Ζαφειρίδου Σοφία, Καθηγήτρια"
1104766
1104764
1100766
1100636
1100750
1104769
1104771
1095890
1100575
1100710
1103055
1100779

1100800 "Καββαδίας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής"
1100761
1100657
1104759
1103060
1100475
1100721
1100746
1100486
1100454
1100642
1100608

1100551 "Καραζέρης Παναγής, Αναπληρωτής Καθηγητής"
1100744
1100614
1100756
1095888
1100479
1100584
1100580
1104755
1104770
1100461
1100542

1103446 "Κωτσιαντής Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής"
1100759
1100727
1100470
1100802
1100541
1104768
1100807
1100552
1105433
1100594
1100464

1100683 "Μακρή Ευφροσύνη, Καθηγήτρια"
1100452
1104767
1104772
1100689
1100480
1100569
1104774
1100469
1100532
1100789
1100450

1103061 "Παπαγεωργίου Βασίλειος, Καθηγητής"
1089710
1100592
1100680
1104756
1100471
1100627
1100472
1100511
1100787
1100801
1100514

1104763 "Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής"
1103051
1100757
1100718
1100768
1100769
1100462
1100483
1095897
1100600
1100764
1100694

1103053 "Πιπερίγκου Βιολέττα, Επίκουρος Καθηγήτρια"
1100577
1100792
1100770
1104754
1104773
1100670
1100798
1100691
1100533
1100782
1104758

1100485 "Ράγγος Όμηρος, Αναπληρωτής Καθηγητής"
1100505
1100609
1100474
1100753
1100456
1004380
1084566
1100790
1100752
1100622
1100467

1103462 "Ρόϊδος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής"
1100492
1100765
1104751
1100687
1100799
1100662
1100625
1100699
1100481
1100466
1103069

1100728 "Τζερμιάς Παύλος, Καθηγητής"
1100771
1100780
1100484
1100530
1100706
1100762
1100793
1100536
1100586
1100611
1100561

1104753 "Τόγκας Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής"
1100682
1100690
1100458
1103451
1100602
1100749
1100767
1104757
1100700
1100806
1100804

1103054 "Τσάντας Νικόλαος, Καθηγητής"
1100468
1100649
1100794
1100637
1100615
1104761
1103454
1100724
1100482
1100786
1100478

1100775 "Χατζάκος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής"
1100652
1100597
1100805
1100459
1100477
1100633
1100563
1100678
1100714
1100695
1100507
1100740

Οι φοιτητές που το επιθυμούν, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα/σύμβουλο σπουδών τους.