Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο εκάστοτε τρέχον εξάμηνο, μπορούν να εισέρχονται ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών τους στην ηλεκτρονική γραμματεία και εκεί μπορούν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, να αιτηθούν οποιοδήποτε πιστοποιητικό φοίτησης επιθυμούν από τη Γραμματεία.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο φοιτητής θα πρέπει να στείλει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ απο τον ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ του λογαριασμό μέηλ, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση secr-math@math.upatras.gr (όχι σε προσωπικές διευθύνσεις των υπαλλήλων) και θέμα: Αποστολή πιστοποιητικού, τον Α.Μ. και το ονοματεπώνυμό του.

Στο σώμα του μέηλ θα αναγράφετε ότι επιθυμείτε την ηλεκτρονική αποστολή των πιστοποιητικών που έχετε αιτηθεί και τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Μ.).

Τα πιστοποιητικά θα παραμένουν διαθέσιμα στη Γραμματεία για 1 μήνα απο την ηλεκτρονική αίτηση. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν θα είναι δυνατή η αποστολή τους και θα πρέπει οι φοιτητές να προχωρήσουν εκ νέου στην διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω.

Οδηγίες για ηλεκτρονική Αίτηση πιστοποιητικού στο progress

1.13 Αίτηση Πιστοποιητικών

Επιλέξτε από την καρτέλα Υπηρεσίες Φοιτητή την επιλογή Αίτηση Πιστοποιητικών για να δημιουργήσετε αιτήσεις πιστοποιητικών από την δικτυακή πύλη.

Οι αιτήσεις αυτές θα υποστούν επεξεργασία από την γραμματεία η οποία θα ενημερώσει την κατάσταση των αιτήσεων σας. Όταν η αίτηση έχει την κατάσταση ‘Ολοκληρωμένο’ το πιστοποιητικό έχει εκτυπωθεί και είναι έτοιμο για παραλαβή από την γραμματεία.
Στην οθόνη που θα σας εμφανιστεί υπάρχουν δύο επιλογές:

Δημιουργία αίτησης πιστοποιητικού
Λίστα αιτήσεων (ενημερώνεστε για την κατάσταση των αιτήσεων που έχετε δημιουργήσει)


1.13.1 Δημιουργία Αίτησης

Επιλέξτε Δημιουργία Αίτησης για να δημιουργήσετε αιτήσεις για πιστοποιητικά. Η αίτησή σας θα αποσταλεί στην γραμματεία η οποία θα εκτυπώσει τα πιστοποιητικά και θα επεξεργαστεί την κατάσταση της αίτησής σας.
1. Επιλέξτε από την λίστα επιλογών το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι και το οποίο αφορά η αίτηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο πιστοποιητικού που επιθυμείτε από την λίστα επιλογών.
3. Επιλέξτε τον λόγο χορήγησης του πιστοποιητικού από την λίστα επιλογών του πεδίου ‘Λόγος Χορήγησης’.

Στην οθόνη θα σας εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα, επιλέξτε για να ολοκληρώσετε την αίτησή σας.
Η αίτηση πιστοποιητικού έχει δημιουργηθεί. Ανατρέξτε στην λίστα αιτήσεων εισαγωγής για να ενημερωθείτε για την κατάσταση της αίτησής σας.

1.13.2 Λίστα Αιτήσεων

Επιλέξτε Λίστα Αιτήσεων για να εμφανίσετε την λίστα με τα πιστοποιητικά για τα οποία έχετε αιτηθεί και να ενημερωθείτε για την κατάστασή τους.

Στην οθόνη θα σας εμφανιστεί η λίστα με τις αιτήσεις των πιστοποιητικών που έχετε δημιουργήσει και στην στήλη ‘Κατάσταση’ περιγράφεται η κατάσταση της αίτησής σας. Εάν η αίτηση δεν έχει υποστεί επεξεργασία από την γραμματεία, αυτή θα βρίσκεται σε κατάσταση ‘Αναμονή’. Όταν το πιστοποιητικό σας έχει εκτυπωθεί και είναι έτοιμο για παραλαβή, η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε ‘Ολοκληρωμένο’.