Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι σύμφωνα με:

α) τη διάταξη της παρ. 9 του αρθ. 35 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (αποφ. 652/2019- ΦΕΚ Β΄3899/2019) που προβλέπει ότι: «κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει την εξέτασή του παραδίδει στο μέλος ΔΕΠ ή στον/την επιτηρητή/ρια το γραπτό του δοκίμιο και υπογράφει στη σχετική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, μόλις ολοκληρωθεί ο καθορισμένος για την εξέταση χρόνος, οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζόμενους και να παραλάβουν τα γραπτά. Μετά το πέρας της εξέτασης, οι επιτηρητές μονογράφουν τα γραπτά. Στη συνέχεια, αφού καταμετρήσουν και αριθμήσουν τα γραπτά τα παραδίδουν στον/τη διδάσκοντα/ουσα.»

β) Την παρ. 10 του ιδίου άρθρου που ορίζει ότι: «δεν επιτρέπεται η παρουσία στις αίθουσες των εξετάσεων ατόμων που δεν έχουν καθορισθεί ως επιτηρητές ή αντικαταστάτες τους, ή δεν είναι εξεταζόμενοι φοιτητές ή δεν έχουν καμία σχέση με τις εξετάσεις.»

γ) Καθώς και την παρ. 11 του ιδίου άρθρου που προβλέπει ότι: «βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό.»

από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι αρμόδιος για την έκδοση βεβαίωσης συμμετοχής φοιτητή στις εξετάσεις είναι ο καθηγητής/ επιτηρητής/ μέλος ΔΕΠ του Τμήματος καθώς μόνον αυτός γνωρίζει εάν ο εκάστοτε φοιτητής προσήλθε και συμμετείχε στην εξέταση από την σχετική κατάσταση συμμετοχής (παρ. 9), την οποία έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να τηρεί. Δεδομένης της απαγόρευσης της παρουσίας στην αίθουσα εξετάσεων οποιουδήποτε άλλου προσώπου, πλην των περιοριστικά αναφερομένων στην παρ. 10, είναι προφανές ότι μόνο ο καθηγητής και οι επιτηρητές είναι σε θέση να γνωρίζουν εξαρχής ποιοι φοιτητές συμμετείχαν στην κάθε εξέταση, ώστε να χορηγήσουν την βεβαίωση συμμετοχής σε αυτή.

Αρμοδιότητα της Γραμματείας είναι στη συνέχεια η επικύρωση (γνήσιο υπογραφής διδάσκοντα) της βεβαίωσης συμμετοχής.