Για προστασία της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, ισχύουν οι εξής κανόνες (Υπουργική απόφαση και οδηγίες Επιτροπής Covid-19 Πανεπιστημίου Πατρών):

(1) Στις διαλέξεις και τα εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν μόνο φοιτητές που ικανοποιούν υποχρεωτικά μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
δ) έχουν πρόσφατα διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Σημειώνεται ότι υποχρέωση για επανάληψη του ελέγχου έχουν σύμφωνα με το νόμο οι υπόχρεοι δύο φορές κάθε εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή.

(2) Ο κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει ότι ικανοποιούνται μια από τις παραπάνω (σημείο 1) προϋποθέσεις, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

(3) Κατά την είσοδο στο εργαστήριο θα γίνεται έλεγχος των εγγράφων ενώ κατά τη διάρκεια του μαθήματος μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει ο σχετικός έλεγχος από τον διδάσκοντα ή από προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αδυναμία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή συνεπάγεται την αποβολή του από την αίθουσα για προστασία της δημόσιας υγείας.

(4) Είναι απαραίτητη η συνεχής χρήση κατάλληλης μάσκας (συστήνεται χειρουργικού τύπου για μεγαλύτερη ασφάλεια) όλων των παρευρισκομένων πριν, κατά και μετά το μάθημα/εργαστήριο. Συνέπεια του ανωτέρω είναι ότι απαγορεύεται η κατανάλωση υγρών ή τροφής εντός της αίθουσας.

(5) Είναι απαραίτητη χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο στο αμφιθέατρο/εργαστήριο.

(6) Σε κάθε χώρο δεν πρέπει να παρευρίσκονται περισσότεροι φοιτητές πέραν της καθοριζομένης εκάστοτε χωρητικότητας της αίθουσας.

(7) Θα πρέπει να αποφεύγεται η συνάθροιση σε εσωτερικούς χώρους και θα πρέπει να γίνεται χρήση των εξωτερικών θυρών των αιθουσών/εργαστηρίων για είσοδο/έξοδο των φοιτητών (όπου αυτό είναι δυνατό).

(8) Επιβάλλεται ο φυσικός αερισμός (ανοικτά παράθυρα και πόρτες), ενώ η χρήση κλιματισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο αν χρειάζεται. Σε περίπτωση χρήσης κλιματισμού αυτή θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε με ανοικτά τα παράθυρα και τις πόρτες.

(9) Αποφυγή παραμονής των φοιτητών μέσα στις αίθουσες πριν/μετά το μάθημα/εργαστήριο. Η αίθουσα θα πρέπει να αδειάζει για διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων/εργαστηρίων για αερισμό της αίθουσας.

(10) Η είσοδος των φοιτητών στην αίθουσα θα πρέπει να γίνεται λίγα λεπτά πριν το μάθημα/εργαστήριο και να ακολουθεί άμεση έξοδος μετά από την ολοκλήρωση της διδασκαλίας.