Με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν στην Υπηρεσία μας ανεπίδοτες κάρτες δωρεάν σίτισης, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνουμε το χρόνο παραλαβής τους έως την Παρασκευή 16-03-2018.
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι κάρτες δωρεάν σίτισης θα καταστούν ανενεργές.Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας