Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 3/13.11.2017 αποφάσισε όπως το σύστημα ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου ανοίξει εκ νέου για όσους δεν πραγματοποίησαν την εγγραφή τους εντός της προηγηθείσας προθεσμίας μέχρι την Τετάρτη 29.11.2017 και ώρα 23:59 παράλληλα με την περίοδο δήλωσης μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιπλέον αποφασίσθηκε όπως μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα δοθεί καμία παράταση και δεν θα γίνει δεκτή ΚΑΜΙΑ αίτηση για εκπρόθεσμη εγγραφή σε εξάμηνο ή δήλωση μαθημάτων!

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ