Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Υποτροφίες ΙΚΥ για ΕΚΟ 2016-2017

 1. #1
  Εξέχων Μέλος Eίδωλο του eutuxia
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jul 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Δημοσιεύσεις
  1,563

  Επείγουσα Ανακοίνωση Υποτροφίες ΙΚΥ για ΕΚΟ 2016-2017

  Οι παρακάτω επιλεγέντες υπότροφοι σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα (με βάση τη μοριοδότηση), που μας εστάλη από το ΙΚΥ

  1 1054154 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  2 14042 ΓΑΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
  3 14060 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
  4 1057870 ΔΟΥΒΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
  5 1054246 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  6 1054033 ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
  7 14146 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  8 1048365 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
  9 13350 ΚΤΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  10 1054266 ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ ΦΛΑΒΙΑ
  11 1054239 ΜΠΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  12 13230 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΡΊΑ
  13 14241 ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
  14 14277 ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  15 13285 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
  16 1056251 ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά 10:00-13:00 τα παρακάτω προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος:
  Την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.
  • Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ),
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου:
  • του ίδιου και των γονέων/κηδεμόνων/τρίτων του ίδιου και του/της συζύγου (για έγγαμους).
  • Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αιτούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων φοίτησης.
  • Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν διαμένει σε δωμάτιο φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής,
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα αναστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.
  • Ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Εντυπο Ε9):
  • του ίδιου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων του ίδιου και του/της συζύγου (για έγγαμους).


  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος:
  • Α) δεν λαμβάνει, καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2016 έως 30/6/2017), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία,
  • Β) δεν είναι πτυχιούχος άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ,
  • Γ) δεν έχει λάβει μετεγγραφή,
  • Δ) δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση υποτροφίας, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίο Β' «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσης,
  • Ε) σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μετά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.


  • Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
  • Βεβαίωση του οικείου Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
  • Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτούνται τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την παραμονή τους στην Ελλάδα (ενδεικτικά αναφέρονται άδεια διαμονής, απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.λπ,),
  • Εάν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του} σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα,
  • Εάν ο υποψήφιος είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο άγαμης μητέρας, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντα που φέρει την ιδιότητα του τέκνου, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Εάν ο γονέας/οι γονείς του υποψηφίου έχει/έχουν χάσει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, απαιτείται η προσκόμιση δικαστικής απόφασης, σχετικά με την επιμέλεια/ επιτροπεία


  Ειδικότερα για τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων απαιτούνται κατά περίπτωση τα κάτωθι:

  • Βεβαίωση από το Τμήμα στο οποίο προκύπτει ότι ο αδελφός/η του αιτούντα είναι -κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών για απόκτηση πρώτου πτυχίου.
  • Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας: Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολύτεκνων Ελλάδος, που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.


  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση:
  • α) δικαστική απόφαση (ή προσωρινή διαταγή) περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων,
  • β) σε περίπτωση χηρείας: ληξιαρχική πράξη θανάτου, και
  • γ) σε περίπτωση άγαμης μητέρας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης


  • Για την απόδειξη της ορφάνιας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Για την απόδειξη της ύπαρξης «εξαρτώμενων μελών» αντίγραφο δήλωσης/εων Ε1 φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα αντίστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας..
  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του παλιννοστούντος: Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του μετανάστη: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής.
  • Για τους πρόσφυγες: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει ότι είναι κάτοχοι κάρτας ασύλου/ αριθμός αιτήσεως.
  • Για την απόδειξη της αναπηρίας: Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α'/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια.
  • Για την περίπτωση φοιτητών/τριών που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν, 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.4218/2013, καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014): Προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Γραμματείας του Τμήματος/Σχολής.
  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά: Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ.
  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής

  Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου:
  • ΐ) Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΟ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή ϋ) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.


  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του πρώην τροφίμου φυλακών: Αποφυλακιστήριο (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση),
  • Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού: Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.


  Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
  Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο κρίνει σκόπιμο για την απόδειξη/τεκμηρίωση των παραπάνω ιδιοτήτων ή όπου υπάρχει σχετική αναγκαιότητα, είτε από τον αιτούντα ή αυτεπαγγέλτως

  Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μπορούν να ασκηθούν έως 7/6/2017. Η ένσταση κατατίθεται στο ΙΚΥ αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).
  Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες -call_eko_2016.pdf   -?????????? ????????????? _ ?????????? ???????.pdf  
  Τελευταία επεξεργασία από dany; 07-06-2017 την 09:04.
  ========================================
  Ευτυχία Πολυχρονάκη
  Διοικητικός Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών (γραφείο 152)
  265 04 Πάτρα
  ΕΛΛΑΔΑ
  ========================================
  tel:+30-2610-996748
  fax: +30-2610-997186
  email: eutuxia@math.upatras.gr
  ========================================

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)