Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1

Θέμα: Προκήρυξη Μ.Δ.Ε. "Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων" 2014-2015

 1. #1
  Administrator Eίδωλο του dany
  Ημερομηνία Εγγραφής
  Jun 2014
  Τοποθεσία
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Ηλικία
  46
  Δημοσιεύσεις
  527

  Post Προκήρυξη Μ.Δ.Ε. "Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων" 2014-2015

  Τα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοι-νώνουν την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του αναθεωρημένου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

  • Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων
  • Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
  • Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις


  Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν έως και 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: (α) Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοικητικής Επιστήμης Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (γ) Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και (δ) Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ.
  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι φοιτητές των ανωτέρω περιπτώσεων (α)-(β) οι οποίοι οφείλουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
  Για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων μπορεί να ισχύσουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

  Όλοι οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση το πολύ σε δύο (2) κατευθύνσεις αναγράφοντας αυτές με σειρά προτίμησης.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο - υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος).
  2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος (πτυχίο, άλλο Μ.Δ.Ε., κ.λπ.). Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όλων των ανώτερων/ανώτατων σπουδών που υπάρχουν).
  4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
  5. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
  6. Βιογραφικό σημείωμα.
  7. Σύντομο κείμενο, το πολύ μίας (1) σελίδας, στο οποίο να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
  8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια, υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία σε Διαγωνισμούς Μαθηματικών, διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.λπ.


  Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται: (α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου, (β) η βαθμολογία στα συναφή με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, (γ) ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου, (δ) η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, (ε) η ύπαρξη προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, (στ) η (αποδεδειγμένη) συμμετοχή σε θερινά σχολεία, σεμινάρια, συνέδρια, κ.α., (ζ) οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές, επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, (η) οι συστατικές επιστολές οι οποίες υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, φέρουν σήμανση γνησιότητας του γράφοντος, είναι πρόσφατες και προέρχονται είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από άτομα ανεγνωρισμένου επαγγελματικού κύρους, με τα οποία ο υποψήφιος είχε ή έχει ακαδημαϊκή – επαγγελματική σχέση, (θ) η παρουσία τους σε προσωπική συνέντευξη και, τέλος, (ι) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στη συγκρότηση του “προφίλ” του υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του στην ποσοτική διερεύνηση, τη στρατηγική αξιολόγηση και την αξιοποίηση των μεθοδολογιών που χρειάζονται στη λήψη αποφάσεων και στην υπολογιστική σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, διοίκησης και οικονομίας (π.χ. υποτροφία Ι.Κ.Υ. προπτυχιακών σπουδών, βράβευση σε διαγωνισμούς μαθηματικών ή/και πληροφορικής, κ.λπ.).
  Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2014 από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τους υποψηφίους.

  Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών (κτίριο Βιολογικού/Μαθηματικού, 1ος όροφος γραφείο 153, τηλ.: 2610-996736 κ. Φωτεινός), ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου): Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία και στις ιστοσελίδες του Τμήματος http://www.math.upatras.gr & http://my.math.upatras.gr, όπου και υπάρχουν ανηρτημένοι ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών.
  Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες Επισυναπτόμενες ΜικροΕικόνες -????????? ????????????? ???????????? 2014.pdf  

Δικαιώματα Δημοσιεύσεων

 • Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε νέα θέματα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε επισυναπτόμενα
 • Δεν επιτρέπεται να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας
 •  
 • BB κώδικας είναι Ενεργός
 • Smilies είναι Απενεργοποιημένα
 • [IMG] κώδικας είναι Ενεργός
 • [VIDEO] κώδικας είναι Ενεργός
 • HTML κώδικας είναι Ενεργός
Επικοινωνία
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Πανεπιστημιούπολη, T.K. 265 00, Ρίο Πατρών
Τηλ: +30 2610 997280
Φαξ: +30 2610 997424
lcsa@math.upatras.gr
Ακολουθήστε μας
Ανάπτυξη & Συντήρηση Ιστοχώρου
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών
Υπεύθ. Επικοινωνίας : Δ. Ανυφαντής (Ε.Τ.Ε.Π)